Fashion editorial for VIGOUR MAGAZINE @vigourmagazine
May 2021 ISSUE 03
photographer & 3d designer: LEV VLASOV @lev_vlasov_
makeup stylist: SLAVA KHRAMOV @slava_khramov_
wardrobe stylist:  DANIEL VALLET GALERA @danvallet & MARC ANGOSTO @marcangosto.stylist
model: ANNA ZAFRA @anna.zafra
model agency: FLEMING MODELS @flemingmodels

You may also like

Back to Top